Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

§1 Postanowienia ogólne

1. Szkolenia organizuje jako Organizator Firma Body Medica Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Dariusz Ciborowski z siedzibą w Swarzędzu 62-020, Żeromskiego 16, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 7772986944, adres e-mail: kontakt@bodymedica.pl.

2. Firma Body Medica Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Dariusz Ciborowski organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie: www.bodymedica.pl.

 

§2 Warunki zgłoszenia
1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie szkolenia.
2. Zamawiając usługę Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami uczestnictwa oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych oraz że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

 

§3 Warunki płatności
1. Aby potwierdzić zgłoszenie należy dokonać wpłaty zaliczki w terminie i wysokości wskazanej przez Organizatora na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego.
2. Wpłata zaliczki stanowi gwarancję rezerwacji miejsca na szkoleniu.
3. Całość kwoty za szkolenie należy wpłacić w terminie wyznaczonym przez Organizatora, na przesłany wiadomością e-mail numer rachunku bankowego (zazwyczaj jest to 21 dni przed rozpoczęciem kursu). Za dzień płatności uznaje się dzień uznania środków przez rachunek bankowy Organizatora.
4. Otrzymanie potwierdzenia wpłaty zaliczki od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danej Osoby na szkolenie. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania szkolenia przez Organizatora. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub numer kontaktowy.
5. W przypadku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi, zgłaszający jest zobligowany do korekty błędnych danych i przesłania prawidłowych danych e-mailem lub telefonicznie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku niedopełnienia tego warunku, reklamacje związane z błędnie wystawionym certyfikatem nie będą uznawane.
6. W przypadku szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność wpłaty opłat. Brak wpłaty opłaty w terminie spowoduje automatyczne usunięcie zgłoszenia.
7. Zamawiający/Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia rachunku bez jego podpisu. Organizator zobowiązuje się wystawić rachunek za realizację umowy w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia, a Zamawiający/Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie mu rachunku w formie elektronicznej (pdf).

 

§4 Szkolenie
1. Cena za szkolenie obejmuje udział w Szkoleniu, materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, korzystanie z udostępnionego przez Organizatora mienia (np. kozetki). Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.
2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.

 

§5 Zmiana terminu, odwołanie szkolenia
1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty lub zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu, w innym wskazanym przez Organizatora terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z zakwaterowaniem).
2. W przypadku niewystarczającej liczby wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia Body Medica zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Uczestnik informowany jest o zaistniałej sytuacji przynajmniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub telefonicznie.
3. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, niedostępność sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn, Firma Body Medica ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Całość wpłaty zostanie zwrócona wszystkim Uczestnikom na podane numery rachunków bankowych lub w przypadku ustalenia nowego terminu szkolenia, przeniesiona na poczet danego kursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, miejsca i programu szkolenia po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

 

§6 Rezygnacja
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Firmie Body Medica, korzystając z formularza kontaktowego, zamieszczonego w zakładce „Kontakt”; mailowo na adres: kontakt@bodymedica.pl lub telefonicznie pod numerem +48 505 434 548.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa od momentu zapisu do 6 tygodnia przed rozpoczęciem kursu całość wpłaty podlega zwrotowi na wskazany numer konta bankowego.
3. Jeśli rezygnacja nastąpi w okresie 6-4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przeniesienia środków na poczet kolejnej edycji szkolenia lub innego wybranego szkolenia z oferty Body Medica.
4. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 1 miesiąc do rozpoczęcia szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
5. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4), Firma Body Medica umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.
6. W innych wypadkach niż opisanych w podpunktach 2-5, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora.

 

§7 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Firmę Body Medica odpowiedzialni są finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.
2. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Body Medica są:
– ciąża, w zaawansowanym stadium
– obecność innych przeciwskazań zdrowotnych, które utrudniają lub uniemożliwiają pracę fizjoterapeutyczną
3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Firmę Body Medica na własną odpowiedzialność.

 

§8 Ochrona danych osobowych i prawa autorskie
1. Ochrona danych osobowych Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu, do przesyłania przez Body Medica informacji o szkoleniach oraz informacji handlowych.
2. Wszystkie szkolenia dostępne w Body Medica są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).
3. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wideo nagranych podczas szkoleń, w których uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie: www.bodymedica.pl, na profilu na portalu Facebook i Instagram oraz w materiałach marketingowych Organizatora i prowadzącego szkolenie.
4. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo przez uczestnika podczas szkoleń organizowanych przez Body Medica jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą prowadzącego konkretne szkolenie.

 

§9 Reklamacje
1. Zamawiający/uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora lub mailem.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zamawiającego/ uczestnika, adres zamieszkania/siedziby zamawiającego/uczestnika, przedmiot reklamacji (rodzaj szkolenia, data i miejsce przeprowadzenia szkolenia), uzasadnienie merytoryczne reklamacji, oczekiwania zamawiającego/uczestnika wobec Organizatora.
4. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi. W przypadku konieczności ustalenia dodatkowych okoliczności, albo przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Organizator poinformuje Zamawiającego/Uczestnika. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji będzie wysłana w takiej formie, w jakiej nastąpiło jej złożenie, przy czym za datę rozpatrzenia reklamacji będzie uznawana data wysłania informacji zamawiającemu/uczestnikowi.
5. Reklamacja będzie pozostawiona bez rozpatrzenia jeżeli zostanie wniesiona po terminie. Jeżeli reklamacja zostanie wniesiona w terminie, ale będzie zawierać braki, Organizator wezwie zamawiającego/uczestnika do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni. Jeśli zamawiający/uczestnik nie uzupełni reklamacji lub uzupełni z przekroczeniem terminu, reklamacja będzie pozostawiona bez rozpatrzenia.

 

§10 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu. Informacja o zmianach w regulaminie, każdorazowo pojawi się na stronie www.bodymedica.pl w zakładce „szkolenia”.
3. Zamawiającego/Uczestnika obowiązuje Regulamin o treści aktualnej na dzień wysłania przez Organizatora potwierdzenia udziału w szkoleniu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.bodymedica.pl i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
4. Wszelkie spory wynikłe strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie poddają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Organizatora.

Facebook